‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Facilitácia

Tréning umožňuje sprostredkovať nevyhnutné teoretické vedomosti, ale najmä získať a rozvinúť praktické facilitačné zručnosti (využívanie rôznorodých metód facilitácie, práca so skupinovou dynamikou, zvládanie náročných situácií pri facilitácii, komunikačné zručnosti, príprava na facilitáciu meetingov a ďalšie).

Prostredníctvom hrania rolí a simulovaním reálnych situácií majú účastníci možnosť si novonadobudnuté znalosti, techniky a zručnosti prakticky precvičiť.

Ciele tréningu

 • • Osvojiť si a rozvinúť zručnosti facilitácie stretnutí
 • • Porozumieť dôležitosti a komplexnosti prípravy pred facilitovaním stretnutí
 • • Oboznámiť sa s novými praktickými metódami facilitácie
 • • Vyskúšať si facilitáciu rôznych typov stretnutí, tém a situácií
 • • Porozumieť rôznym osobnostným typom podľa MBTI a vedieť prispôsobiť facilitáciu potrebám skupiny
 • • Dostať spätnú väzbu na svoje zručnosti pri nácvikoch
 • • Pochopiť a pracovať so skupinovou dynamikou a motiváciou
 • • Profesionálne riešiť náročné situácie na stretnutiach
 • • Vytvoriť si spoločnú metodiku, interne preferované postupy, pre profesionálnu a úspešnú facilitáciu

Obsah tréningu

 • Rola facilitátora
 • Facilitácia ako nástroj vedenia porád, workshopov, náročných situácií
 • Vplyv osobnosti na spôsob facilitácie
 • Hlavné nástroje facilitácie
 • Skupinová dynamika a jej vplyv na priebeh stretnutia
 • Zvládanie náročných situácií
 • Tvorba výstupov
 • Nové trendy vo facilitácii – Vizuálna facilitácie

Používané metódy

 • • Riešenie prípadových štúdií, vybraných z praxe
 • • Analýza predložených situácií (text, video, audio záznam, hraná ukážka)
 • • Hranie rol
 • • Tréning / nácvik konkrétneho správania, riešenia
 • • Riadená diskusia
 • • Tvorivé metódy, ako napr. brainstorming, brainwriting,
 • • Simulačné aktivity
 • • Hry
 • • Krátke teoretické bloky
 • • Spätné väzby

 

 

 

 

Kľúčové slová