‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Projektové riadenie

Ciele tréningu:

 • Vymedziť pojem projekt.
 • Oboznámiť sa so základnými oblasťami projektového riadenia .
 • Spoznať fázy projektového cyklu.
 • Osvojiť si proces riadenia rizika.
 • Poskytnúť informácie a zručnosti v oblasti komunikácie.

Obsah tréningu

 • Projekt a jeho miesto a úlohy v procesnom riadení
 • Procesy projektového riadenia
 • Princíp životného cyklu projektu
 • Proces komunikácie v projektovom riadení: plán komunikácie
 • Rola a zodpovednosti projektového manažéra
 • Fázy formovania tímu, zodpovednosti členov tímu
 • Komunikácia v projektovom tíme
 • Projektová dokumentácia
 • Jednotlivé fázy cyklu, metódy a nástroje pre ich zabezpečenie

Kľúčové slová