‹ späť na HRpédiuVzdelávanie

Strategické plánovanie

Ciele tréningu:

 • Naučíte sa ako dlhodobo riadiť svoj úspech cez strategické vedenie.
 • Predstaviť východiská strategického manažmentu a metodiku Balanced ScoreCard (BSC).
 • Budete vedieť aplikovať stratégiu a preniesť ju do praxe.
 • Viete komunikovať stratégiu a nájsť pre ňu podporu v tíme.

Obsah tréningu:

 • Význam stratégie pre dosahovanie cieľov
 • Zdroje pre tvorbu stratégie, správny výber, analýza a rozhodovanie
 • Rozpracovanie stratégie na konkrétne kroky a ich aplikácia v praxi
 • Komunikácia vízie ľudom, ktorí sú kľúčoví pre jej naplnenie
 • Zmeny priorít na základe strategických rozhodnutí a ich komunikácia k podriadeným
 • Vtiahnutie podriadených do nastavovania cieľov a KPI´s tímu, či oddelenia
 • Metodika kaskádovania cieľov a hlavné riziká pri jej implementácii
 • Nastavovanie rozhraní spolupráce pri úlohách a cieľoch presahujúcich kompetencie organizačných jednotiek
 • Vyhodnocovanie plnenia plánov a oceňovanie zamestnancov

Pre koho?

Manažéri na všetkých úrovniach riadenia, riadiaci pracovníci, podnikatelia, personalisti, pracovníci vzdelávania, lektori.

Profil absolventa:

 • • Má zručnosti strategického plánovania
 • • Vie definovať vízie a ciele spoločnosti
 • • Pozná metodiku Balanced Scorecard
 • • Vie vyvážiť ciele a potreby

Metódy výučby:

 • • Modelové situácie, ktoré umožnia účastníkom porozumieť jednotlivé zákonitosti potrebné pre pochopenie predmetnej témy.
 • • Hranie rolí využívame na získanie praktických skúseností a porozumeniu prežívaniu iných osôb.
 • • Interaktívne cvičenia nám vytvárajú priestor pre získavanie skúseností z interakcie s ďalšími účastníkmi.
 • • Analýza svojej práce alebo práce a výstupov iných vytvára účastníkom priestor pre okamžité využívanie získaných vedomostí a hlbšie osvojovanie si témy.
 • • Spätnú väzbu využívame v kombinácií s inými metódami ako nástroj spoznávania seba, na zmenšovanie takzvanej slepej škvrny.
 • • Skupinová práca vytvára priestor na využívanie všetkých interpersonálnych zručností a ich ďalší rozvoj. Je aj prirodzeným nástrojom na integrovanie jednotlivcov.
 • • Videotréning využívame, ako nástroj získania ďalších informácií pre účastníkov o svojom správaní sa. Možnosti jej plnohodnotného využitia nám umožňuje jej analýza.
 • • Krátky výklad slúži pre účastníkov na získanie informácií v predmetnej téme

 

 

 

Kľúčové slová