Ciele

Ciele tréningu: Naučiť sa efektívne rozdeľovať právomoci a úlohy. Využívať delegovanie ako nástroj pre zvýšenie efektivity. Zvládať riešiť problémy pri delegovaní. Obsah tréningu: Delegovanie Výhody, nevýhody delegovania Zdroje – môj úspech pri deleg...

Ciele tréningu: Spoznať vlastné rezervy pri plánovaní a organizovaní času. Naučiť sa nové techniky pre time management. Zvýšiť vlastnú efektivitu. Obsah tréningu: Výhody časového manažmentu – brainstorming Individuálna práca - definovanie cieľo...

Ciele tréningu: Naučíte sa ako dlhodobo riadiť svoj úspech cez strategické vedenie. Predstaviť východiská strategického manažmentu a metodiku Balanced ScoreCard (BSC). Budete vedieť aplikovať stratégiu a preniesť ju do praxe. Viete komunikovať straté...

Prečo je “šťastie v práci” tak nezvyklým slovným spojením? Prečo vyvoláva údiv i pochybnosti? Pokiaľ postavíme radosť a spokojnosť výlučne mimo prácu, s akým nastavením strávime polovicu dňa? Ako vplýva na celkový pocit človeka, ak je prá...