Komunikácia

Doneste si konkrétne príklady, aby ste si overili silu techník zavádzania zmien Prečo naše novoročné a iné predsavzatia končia skôr, ako začali? Prečo ľudia na zmeny reagujú negatívne? Prečo firmy a manažéri stále dookola opakujú tie isté chyby pri z...

Anotácia Vaši zákazníci Vás vnímajú vďaka marketingu, skúsenostiam známych, na základe oslovenia obchodníkom a v neposlednom rade aj cez skúsenosť na kontaktnom mieste, pobočke, v predajni. Z dobrého prvého (aj aj nasledujúceho) dojmu pri osobnej skú...

Ciele tréningu: Vymedziť pojem projekt. Oboznámiť sa so základnými oblasťami projektového riadenia . Spoznať fázy projektového cyklu. Osvojiť si proces riadenia rizika. Poskytnúť informácie a zručnosti v oblasti komunikácie. Obsah tréningu Projekt a ...

Cieľ tréningu: Zefektívniť telefonickú komunikáciu Zaujať partnera počas telefonického rozhovoru s pozitívnym výsledkom S prehľadom zvládať problémy pri telefonovaní Obsah tréningu: Brainstorming o spôsoboch využívania telefonickej komunikácie v prác...

Ciele tréningu: Uvedomiť si, ktorý typ správania zvyčajne využívam v rôznych situáciách. Spoznať svoje práva a dôvody, prečo ich nevyužívam. Osvojiť si techniky asertívnej komunikácie, či správania. Obsah tréningu: Hranie rolí a pomenovanie rôznych s...

Tento tréning je postavený na zážitkovom učení. Účastníci si vyskúšajú rolu hodnoteného aj hodnotiteľa a predpripravia si vstupy do reálneho AC/DC. Ciele tréningu: Účastníci sa naučia zorganizovať interné Assessment centrá / Development centrá. Účast...

Tento tréning môže nadväzovať na tréning Základy efektívnej komunikácie, ktorý rozširuje, dopĺňa a posúva účastníka na vyššiu úroveň. Ciele tréningu: Osvojenie si spôsobov komunikácie v náročných situáciách. Získanie istoty pri zvládaní námietok. Osv...

Hoci je táto téma všeobecná, naši lektori prepájajú tému s aktuálnymi potrebami jednotlivcov a firiem. Na tréningoch sa rozoberajú vlastné situácie z praxe. Účastníci si odnášajú konkrétne nápady využiteľné okamžite na druhý deň. Cieľ tréningu Vedieť...