Projekt

Ciele tréningu: Vymedziť pojem projekt. Oboznámiť sa so základnými oblasťami projektového riadenia . Spoznať fázy projektového cyklu. Osvojiť si proces riadenia rizika. Poskytnúť informácie a zručnosti v oblasti komunikácie. Obsah tréningu Projekt a ...