GDPR

Informácie poskytnuté pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby – návštevníci internetovej stránky prevádzkovateľa

podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 (ďalej ako „GDPR“) v spojení s § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej ako „Informácie“)

Úvodné ustanovenia

 • pojem „prevádzkovateľ“ alebo zámeno „naše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem prevádzkovateľ podľa bodu 1.1 týchto Informácií;
 • pojem „dotknutá osoba“ alebo zámeno „vaše“ vrátane všetkých jeho príslušných gramatických tvarov uvedené v týchto Informáciách sa považuje za odvolávku na pojem dotknutá osoba (najmä návštevník našich internetových stránok, osoby tvoriace tím prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorého poskytujeme svoje služby, blogeri, lektori, spokojní zákazníci, ktorí na našich stránkach zanechajú svoje hodnotenie našich služieb alebo vzájomnej spolupráce);
 • pojmy „dotknutá osoba“, „sprostredkovateľ“, „príjemca“ a „spracúvanie“ majú pre účely tohto dokumentu významy, ktoré týmto pojmom prikladá oficiálne slovenské znenie GDPR.

1.1 Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

People Elements, spol. s r. o., so sídlom Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44 051 891, zápis v OR OS Bratislava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 51085/B;

1.2 Kategórie dotknutých osobných údajov:

1.2.1 identifikačné údaje, ktorými sa rozumejú najmä meno a priezvisko;

1.2.2 kontaktné údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje, umožňujúce nám kontakt s vami, predovšetkým e-mailová adresa, telefónne číslo, doručovacia a fakturačná adresa;

1.2.3 ďalšie údaje, ktorými sa rozumie identifikácia Vášho zamestnávateľa;

1.2.4 vaše nastavenia, ktorými sa rozumejú údaje vo vašom účte, najmä uložené adresy a profily, nastavenia newsletterov, nákupné zoznamy a obľúbené produkty, sledované produkty v prípade, pokiaľ si na našej internetovej stránky vytvoríte účet;

1.2.5 vložený obsah, ktorým sa rozumie vaše hodnotenie, recenzie, príspevky alebo iný obsah, ktorý vložíte za využitie funkcionality nášho webu;

1.2.6 údaje o vašich objednávkach, ktorými sú v prvom rade údaje o tovare a službách, ktoré ste si objednali, spôsobe doručenia a platby vrátane čísla platobného účtu, údaje o reklamáciách;

1.2.7 údaje o vašom správaní na webe, predovšetkým tovar a služby, ktoré si zobrazujete, odkazy, na ktoré klikáte, spôsob pohybu po našom webe a posúvanie obrazovky a takisto údaje o zariadení, z ktorého si náš web prezeráte, ako je IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém, jeho verzia, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzia a tiež údaje získané zo súborov cookies a obdobných technológií na identifikáciu zariadenia;

1.2.7 odvodené údaje, ktorými sa rozumejú osobné údaje odvodené z vášho nastavenia, z údajov o tovare a službách, ktoré si u nás nakúpite, z údajov o vašom správaní na webe a z údajov o vašom správaní pri čítaní správ, ktoré vám zasielame; predovšetkým sú to údaje o vašom pohlaví, veku, finančnej situácii, nákupnom správaní a vzťahu k rozličnému tovaru a službám;

1.3 Účely spracúvania osobných údajov:

1.3.1 spracúvanie je nevyhnutné na plnenie pracovnej alebo inej zmluvy (ďalej ako „zmluva“) uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, teda:

 • prevádzkovateľom ako dodávateľom tovarov / poskytovateľom služieb a dotknutou osobou ako objednávateľom / používateľom, a to najmä na účely:

1. vyúčtovanie zmluvných nárokov a plnenie platobných povinností;
2. pre potreby uskutočnenia platby;
3. v súvislosti so zaistením a reklamáciou objednaných tovarov / služieb;
4. v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite;

 • prevádzkovateľom ako zamestnávateľom / obchodným partnerom a dotknutou osobou ako zamestnancom / zmluvným partnerom – poskytovateľom služieb, a to najmä na účely:

5. poskytovania obsahu zo strany zamestnancov alebo iných zmluvných partnerov prevádzkovateľa na internetových stránkach prevádzkovateľa.

1.3.2 spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa (napr. účtovníctvo a pod.), ktoré prevádzkovateľovi vyplývajú najmä (ale nielen) z nasledovných právnych predpisov:

 1. zákon č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník;
 2. zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
 3. zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty;
 4. zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
 5. zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach;
 6. zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách;

1.3.3 spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa, a to za účelom:

 1. získania informácií, na základe ktorých pre vás budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, aby sa vám u nás nakupovalo ešte pohodlnejšie; spracúvanie uskutočňujeme aj z dôvodu zisťovania vašej spokojnosti s našimi službami (zlepšovanie našich služieb pre vás);
 2. poskytovania ponúk na mieru a cielenej reklamy, ktorú vám môžeme zobraziť na našom webe (efektívna propagácia našich produktov a služieb);
 3. testovanie nových funkcií a aplikácií pred nasadením;
 4. ochrany našich právnych nárokov (inak povedané, aby sme mohli v súdnom, mimosúdnom alebo vykonávacom konaní obhajovať vlastné právne nároky), kde je naším oprávneným záujmom zabránenie vzniku škôd;
 5. kontrola riadneho plnenia zmluvy (napr. kontrola riadneho poskytovania služieb, kontrola riadneho dodania tovarov);
 6. zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku, kde je naším oprávneným záujmom zabezpečenie fyzickej a IT bezpečnosti a tiež ochrana nášho majetku; na tento účel môžeme vykonávať monitoring využívania elektronických zariadení, informačných systémov a IT infraštruktúry;
 7. prezentácia a ponúkanie produktov a služieb prevádzkovateľa, prezentácia pracovného tímu prevádzkovateľa;
 8. podpora podnikateľských aktivít a marketingu, marketingové prieskumy, prieskumy spokojnosti, zasielanie informácií o novinkách, týkajúcich sa činnosti prevádzkovateľa a ním poskytovaných služieb;

1.4 Právny základ spracúvania osobných údajov:

 1. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy uzavretej medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou podľa bodu 1.5.1 týchto Informácií;
 2. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností, ktorá prevádzkovateľovi vyplýva z príslušných právnych predpisov;
 3. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa podľa bodu 1.3.3 týchto Informácií;

1.5 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje najmä nasledovným príjemcom/kategóriám príjemcov:

 1. poskytovateľ cloudových služieb (IaaS, SaaS, PaaS);
 2. správca internetovej stránky prevádzkovateľa (www.osobnyrozvoj.sk, www.people-elements.eu);
 3. poskytovateľ právnych služieb;
 4. poskytovateľ účtovného a daňového poradenstva, auditných služieb;
 5. poskytovateľ telekomunikačných služieb;
 6. poskytovateľ kuriérskych a poštových služieb;
 7. poskytovateľ bankových služieb;
 8. poskytovatelia informačných systémov a technickej infraštruktúry v prípade, keď spravujú interné systémy pre správu osobných údajov;

1.6 Doba uchovávania osobných údajov (kritéria na jej určenie):

Ďalej uvádzame len demonštratívny výpočet možných dôb uchovávania Vašich osobných údajov našou spoločnosťou:

 1. po dobu trvania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 2. po dobu nevyhnutnú na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu s dotknutou osobou;
 3. po dobu plynutia premlčacích alebo prekluzívnych lehôt vo vzťahu k nárokom vyplývajúcich alebo súvisiacich so zmluvným vzťahom s dotknutou osobou a jeden rok po uplynutí príslušnej premlčacej alebo prekluzívnej lehoty v prípade možného uplatnenia právneho nároku voči našej spoločnosti v závere premlčacej alebo prekluzívnej lehoty;
 4. po dobu trvania súdneho, správneho alebo iného konania v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej alebo prekluzívnej lehoty po ich skončení;
 5. na účely podľa bodu 1.5.2. týchto Informácií po dobu vyplývajúcu z príslušného právneho predpisu;pri osobných údajoch (identifikačné a kontaktné údaje, údaje o zamestnávateľovi) nášho tímu zverejnených na našich webových stránka
 6. ch po dobu trvania pracovnoprávneho vzťahu s dotknutou osobou;
 7. pri osobných údajoch dotknutých osôb (identifikačné údaje, údaje o zamestnávateľovi), ktoré uviedli príslušnú skúsenosť s prevádzkovateľom alebo poskytli recenziu po dobu 5 rokov;
 8. pri osobných údajoch dotknutých osôb (údaje o  Vašom správaní, odvodené údaje), ktorých správanie na našich webových stránkach sledujeme, po dobu 1 roka;
 9. pri osobných údajoch dotknutých osôb – blogerov (meno a priezvisko, vložený obsah) po dobu užívania webovej stránky, najneskôr však po dobu trvania pracovného alebo iného obdobného pomeru s blogerom.
 10. pri osobných údajoch dotknutých osôb – návštevníkov stránky (príslušná reakcia – feedback návštevníka stránky) po dobu 10 rokov.

1.7 Identifikácia práv dotknutej osoby:

 1. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov dotknutej osoby, najmä namietať proti spracúvaniu podľa bodu 1.3.3 týchto Informácií; Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme pre daný účel ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali;
 2. právo na prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby;
 3. právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby;
 4. právo na vymazanie osobných údajov dotknutej osoby;
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby;
 6. právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby;
 7. právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov, Slovenská republika;

1.8 Informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy (vrátane informácie, či je dotknutá osoba povinná na poskytnutie osobných údajov a možných následkov ich neposkytnutia):

 1. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.3.1 týchto Informácií je poskytnutie osobných údajov a ich spracúvanie prevádzkovateľom nevyhnutné na plnenie zmluvy (v prípade, pokiaľ by osobné údaje neboli spracúvané, nemohlo by dôjsť k náležitému plneniu zmluvy;
 2. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.3.2 týchto Informácií je spracúvanie osobných údajov o dotknutej osobe prevádzkovateľom nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa vyplývajúcej zo všeobecne záväzných právnych predpisov;
 3. v prípade spracúvania osobných údajov na účel podľa bodu 1.3.3 týchto Informácií dotknutá osoba nie je povinná na poskytnutie osobných údajov a je oprávnená namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (v prípade, pokiaľ využijete svoje právo namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa bodu 1.5.3 týchto Informácií, Vaše osobné údaje v takomto prípade nebudeme ďalej spracovávať, ak nebudeme mať nevyhnutné oprávnené dôvody pre to, aby sme v takomto spracúvaní pokračovali);

1.9 Z akých zdrojov osobné údaje získavame?

Najviac osobných údajov získame priamo od vás tým, že nám ich poskytnete v rámci vašej objednávky, dodacieho listu alebo ďalších súvisiacich dokladov spojených s realizáciou obchodného prípadu, Vášho blogu, recenzie, v súvislosti s plnením Vašich povinností vyplývajúcich zo zmluvy a pod.;

1.10 Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania (vrátane informácií o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu):

Ak navštívite naše internetové stránky, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Cookie je malý súbor písmen a čísel, ktorý ukladáme vo vašom internetovom prehliadači alebo pevnom disku vášho počítača. Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť vaše aktivity počas prezerania našich stránok od chvíle, keď otvoríte okno webového prehliadača do okamihu, kedy ho zatvoríte. Vo chvíli, keď zatvoríte okno internetového prehliadača, sa tieto cookies vymažú.

Iné zostávajú v zariadení po nastavený čas a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Ďalej používame pixelové značky (známe aj ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Pri porovnaní s cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou internetových stránok (spolu ďalej cookies a beacons ako „cookies“).

Dôvodom využívania cookie je najmä na zverejňovanie vložených príspevkov, sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Pokiaľ sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje na vedenie vášho účtu a poskytovanie súvisiacich funkcií. Takisto vám s pomocou vašich kontaktov a ďalších údajov zobrazujeme a zasielame naše ponuky. Vaše údaje takisto používame vtedy, ak si objednáte tovar cez náš Košík a pri riešení prípadných reklamácií, pokiaľ nám ich spracovanie ukladá legislatívny predpis a takisto na ochranu našich právnych nárokov.

Cookies nám ďalej pomáhajú:

 • identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nevymazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť v prípade, že web ponúka v daný moment viacero variantov;
 • so zaistením bezpečnosti, napríklad aby sme zaistili, že niekto nezneužije vaše pripojenie k nášmu webu a nebude konať namiesto vás;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Údaje o vašom správaní na našich internetových stránkach nezískavame len z cookies, doplňujeme ich tiež o údaje, ako je:

 • IP adresa vášho zariadenia (adresa vášho zariadenia, pomocou ktorého komunikujete s inými zariadeniami v sieti internet);
 • operačný systém vášho zariadenia, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • prehliadač, ktorý na svojom zariadení používate, jeho verzia a jazykové nastavenie;
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na naše internetové stránky.

Pokiaľ využitie cookies nevypnete v nastavení vášho webového prehliadača a po našom upozornení kliknete na akýkoľvek odkaz na našom webe alebo kliknete na tlačidlo „Rozumiem“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme sa oprávnene domnievať, že s využívaním týchto cookies súhlasíte.

Svoj súhlas môžete hocikedy odvolať vypnutím využívania cookies v nastavení vášho webového prehliadača.

Zároveň máte právo proti tomuto spracovaniu namietať, a to v súlade s bodom 1.7.1 týchto Informácií.