‹ späť na HRpédiuKomplexné podnikanie

THE ROCKET MODEL™

 

ČO JE TO RAKETOVÝ MODEL TÍMOVÉHO ROZVOJA ?

Rocket_Model_Picture

Na základe mnohých psychologických štúdií dnes vieme, že na výkon tímu vplývajú dve zásadné skutočnosti:

  • - osobnosť manažéra a
  • - kontext, v ktorom tím funguje

 

Zatiaľ čo rozvoj manažéra je často predmetom samostatného a zväčša účinného individuálneho vzdelávania, systematické zlepšovanie tímovej práce je veľakrát opomínanou oblasťou. Pritom práve vyjasnenie tímových súvislostí je kľúčom k dlhodobému úspechu. Bez neho môže práca vo firmách prinajlepšom zaostávať, prinajhoršom zlyhať.

 

Vo svete je známych viacero modelov tímovej práce (napr. Tuckmanov, Hackmanov alebo Lencioniho model), ktoré môžu byť inšpiráciou pre zvyšovanie tímového výkonu. Každý z nich však vyvoláva isté otázniky (napr. použiteľnosť v praxi, vedecký základ a i.). The Rocket Model™ alebo Raketový model™ tímovej práce prekonáva úskalia doterajších modelov, a to z viacerých dôvodov:

1. Po prvé, umožňuje zhodnotiť fungovanie existujúcich tímov.

2. Po druhé, obsahuje konkrétny návod, ako zlepšiť fungovanie existujúcich tímov, resp. ako vybudovať úspešný nový tím.

3. Po tretie, vychádza z aktuálnych vedeckých poznatkov.

4. Po štvrté, možno ho použiť na zefektívnenie fungovania nielen tímov, ale aj skupín.

5. Po piate, je vhodný na použitie v akomkoľvek tíme alebo skupine bez ohľadu na prostredie.

 

Raketový model rozvoja tímu pochádza od renomovaných amerických psychológov Roberta Hogana, PhD. a Gordona Curphyho, PhD. Svoje konzultačné a výskumné know-how zhrnuli v knihe The Rocket Model (www.therocketmodel.com). Na počesť celoživotného prínosu Roberta Hogana v oblasti psychológie osobnosti Americká psychologická asociácia (APA) od roku 2012 každoročne udeľuje špeciálne ocenenie, tzv. Hogan Award, za inovatívny prístup v oblasti výskumu osobnosti.

 

Raketový model pokrýva osem kľúčových komponentov, ktoré sú dôležité pre fungovanie tímu a na ktoré je nutné sa v rámci tímového rozvoja zamerať. Konkrétne ide o tieto komponenty:

• Kontext – hybné sily z vonkajšieho a vnútorného prostredia, ktoré tím ovplyvňujú. Napr. dodávatelia, zákazníci, konkurencia, nadriadení, procesy, kultúra, pracovný trh, ekonomická situácia, investori atď.

• Misia – cieľ, kvôli ktorému tím existuje. Inými slovami, čo chce tím dosiahnuť?

• Talent – správny počet ľudí so správnymi schopnosťami v správnych rolách.

• Normy – nepísané pravidlá, ktoré členovia tímu v práci dodržiavajú. Napr. zasadací poriadok na poradách, spôsob komunikácie medzi sebou, spôsob rozhodovania atď.

• Podpora – miera oddanosti a angažovanosti členov tímu voči cieľom, normám, rolám, výsledkom. Vo veľkej miere ju ovplyvňuje líder a jeho osobnosť.

• Zdroje – počet a typ zdrojov, ktoré tím potrebuje k svojmu fungovaniu. Napr. financie, nábytok, softvér, ale aj rozhodovacie právomoci.

• Morálka – silné emocionálne väzby medzi členmi, blízke vzťahy, vysoká miera dôvery. Morálka úzko súvisí s konfliktom – v najproduktívnejších tímoch nepanuje ani umelá harmónia, ani deštruktívny konflikt. Cieľom je produktívny dialóg.

• Výsledky – jednoducho ako sa tímu darí. Hodnotenie výsledkov je úzko späté s napĺňaním tímových cieľov a porovnávaním sa s inými podobnými tímami.

Rocket_Model_Book_Cover

CERTIFIKAČNÉ ŠKOLENIE THE ROCKET MODEL™

Certifikačný workshop The Rocket Model™: Ako vybudovať vysoko výkonný tím poskytne účastníkom konkrétne a okamžite aplikovateľné nástroje, ktoré im pomôžu vytvoriť angažované, cieľovo orientované tímy. Praktický a vedecky overený workshop vychádza z knihy The Rocket Model: Practical Advice for Building High Performing Teams (Curphy & Hogan, 2012) a prináša ľahko použiteľný návod na diagnostiku tímov a zvyšovanie ich efektívnosti.

Ciele workshopu:

• Pochopiť podobnosti a rozdiely medzi modelmi tímovej práce Tuckmana, Hackmana, Lencioniho a Curphyho a Hogana.

• Pochopiť rozdiely medzi skupinami a tímami.

• Pochopiť osem zložiek Raketového modelu™ tímového výkonu.

• Naučiť sa, ako možno využiť techniku Hodnotenie za pochodu na diagnostiku fungovania tímu.

• Naučiť sa, ako využiť Dotazník tímovej práce TAS-II™ na diagnostiku fungovania tímu.

• Naučiť sa, ako robiť tímové interview.

• Precvičiť facilitáciu rozličných tímových aktivít.

• Využiť nástroje z knihy The Rocket Model: Practical Advice for Building High Performing Teams a webstránky www.TheRocketModel.com na založenie nových tímov a zlepšenie tímovej práce v tých existujúcich.

• Pochopiť, ako integrovať Raketový model™ do koučingových programov, teambuildingov a manažérskeho rozvoja.

 

Workshop trvá jeden deň, zvyčajne od 9:00 do 17:00 s prestávkou na obed. Workshop vedie garant The Rocket Model™ na Slovensku - Mgr. Rastislav Duriš – spolu s ďalším certifikovaným konzultantom.

Každý účastník workshopu získava knihu The Rocket Model: Practical Advice for Building High Performing Teams, slovenský preklad všetkých tímových aktivít z tejto knihy a ukážku výstupnej správy z tímovej diagnostiky Team Assessment Survey II (TAS-II). Po skončení workshopu každý účastník získava certifikát, oprávňujúci používať všetky oficiálne materiály a interpretovať tímovú diagnostiku TAS-II.

 

DOTAZNÍK TÍMOVEJ PRÁCE TAS-II

Dotazník tímovej práce TAS-II umožňuje lídrom a ich tímom získať spätnú väzbu k ôsmim oblastiam, ktoré sú v tímovej práci kritické a ktoré súvisia s výkonom a motiváciou tímu. Dotazník vypĺňajú všetci členovia tímu a výstupná správa prináša číselné porovnanie s inými tímami spolu s odporúčaniami. Výsledky tak pomáhajú tímu objektívne spoznať svoje silné a slabé stránky a zároveň naznačujú, v ktorých oblastiach je potrebné niečo zmeniť. Dotazník TAS-II vychádza z Raketového modelu tímovej práce a doteraz bol overený na stovkách tímov.

Po vyplnení dotazníka odporúčame výsledky rozobrať s členmi tímu na spoločnom stretnutí; optimálne je, aby bol na stretnutí prítomný aj externý (nezávislý) facilitátor. Stretnutie s tímom zväčša trvá 2 hodiny a jeho cieľom je nielen prediskutovať aktuálny spôsob tímovej práce, ale aj ďalšie kroky smerujúce k jeho zlepšeniu. Po stretnutí je vhodné, aby líder tímu spracoval akčný plán a spolu s tímom zrealizoval rozvojové aktivity podľa Raketového modelu.

 

 

 

Kľúčové slová