Projektový manažér

Ciele tréningu Spoznať, čo je koučing a ako ho možno využívať pri práci manažéra Rozpoznávať manažérske situácie, pri ktorých je vhodné použiť koučing Vedieť využívať koučingové princípy pri manažérskej práci Získať vlastnú skúsenosť s koučingom pri ...

Ciele tréningu: Vymedziť pojem projekt. Oboznámiť sa so základnými oblasťami projektového riadenia . Spoznať fázy projektového cyklu. Osvojiť si proces riadenia rizika. Poskytnúť informácie a zručnosti v oblasti komunikácie. Obsah tréningu Projekt a ...